Menu 0

  Ibn Hazm V/XI. yüzyıl İslam düşünce geleneğinin Endülüs'te ye tiştirdiği önemli düşünürlerden biridir. Vefatında usul, hukuk, tarih,
  felsefe, mantık, mezhepler ve dinler tarihi, edebiyat gibi oldukça farklı alanlarda seksen bin varaklık dört yüz cilt kadar telif eser bi
  rakmıştır. İbn Hazm, sadece yazdığı eserlerin hacmiyle değil daha çok özgün düşünce ve tenkitleriyle İslam düşünce geleneğinde iz
  bırakmış öncü düşünürlerdendir. İbn Hazm, Zâhirilik mezhebini sistemleştirerek Endülüs'te gerçek bir mezhep haline getirmiştir.
  Kur'ân ve hadislerden oluşan nassların aykırı bir delil olmadıkça lafzî olarak anlaşılması gerektiğini savunan Zâhiriliği İbn Hazm,
  sadece hukuk alanıyla sınırlandırmamış, bilakis hukukun yanı sıra kelam, tefsir, dinler ve mezhepler tarihi, felsefe gibi ilimlerin bütü
  nünü kapsayacak şekilde sistemleştirerek uygulamıştır. Taklitçiliğe karşı mücadelesinde hükümlerin doğrudan Kur'ân ve sahih hadis
  lerden çıkarılmasını savunarak içtihadın önünü açmaya çalışmıştır. Dinî esasların Hz. Peygamber'in vefatıyla tamamlanarak belirlen
  diği temel ilkesinden yola çıkarak herhangi bir kimsenin kendi gö rüşünü din olarak söylemesinin yeni bir din icadı olduğunu savunan
  İbn Hazm, bu düşüncesiyle mubah alanını genişletmiş olmaktadır. Bununla birlikte hukuk alanındaki Zâhiri görüşleriyle kendi döne
  minde ve sonrasında Maliki fukahasının sert muhalefetiyle karşı laştığından kitaplarının yakılması, yalnızlaştırılması ve sürgün gibi
  çeşitli eziyetlere maruz kalsa da doğru bildiği düşüncelerini ömrü nün sonuna kadar savunmaktan vaz geçmemiştir. Sonuç olarak İbn
  Hazm, tüm bu seçkin vasıflarıyla ümmetin fikir öncüleri arasında haklı yerini almıştır.

  Devamı
  Format :Kitap
  Barkod :9786258490817
  Yayın Tarihi :2022-05-11
  Yayın Dili :Türkçe
  Orjinal Adı :İbn Hazm (Öncülerimiz – 20)
  Baskı Sayısı :1.Baskı
  Sayfa Sayısı :152
  Kapak :Karton
  Kağıt :Kitap Kağıdı
  Boyut :120 X 195
  Emeği Geçenler :
  Yazar   : Cahid Kara
  İlgili Eserler